בשכונה הירוקה
ישנם כ2 עמודים עם 6 פני פרסום

לחיצה על כל מספר תפנה אתכם לראות את מיקום השלט

 (google street VIew)